Reklamacije

Informacije za putnike » Reklamacije

O B A V E Š T E NJ E

Poštovani putnici,

U skladu sa članom 14. Opštih Uslova Putovanja turističke agencije EVRO-TURS, usklađenih sa YUTA standardom, obaveštavamo Vas da Vaše eventualne prigovore možete podneti u roku od 15 (petnaest) dana od dana završetka putovanja.

Prigovori se dostavljaju odgovornom licu Srboljubu Stefanoviću na sledeće načine:

 

- Lično u prostorijama turističke agencije EVRO-TURS u Požeškoj 80, ili usmeno putem telefona 011/ 3555025, sredom i petkom u vremenu od 11 do 12 časova.

- Slanjem prigovora u pismenoj formi na adresu naše agencije ili putem elektronske pošte agencija@evro-turs.rs.

Poželjno je da Vaše prigovore predate u pisanoj formi. Neophodno je napisati kompletan i konkretno obrazloženi prigovor uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost prigovora. Shodno članu 14. Opštih Uslova putovanja agencija će u postupak uzimati samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta. Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, organizator će dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja. 

Turistička agencija EVRO-TURS će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonski propisanom roku od 8 dana od dana prijema prigovora dostaviti pisani odgovor putniku.