Garancija putovanja

Informacije za putnike » Garancija putovanja

Agencija EVRO-TURS poseduje garanciju putovanja u slučaju insolventnosti i naknade štete.

Davalac garancije: Nacionalna asocijacija turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd,

ul. Kondina br. 14, Tel: 011 3228 686 / 3228 687, e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. po Ugovoru broj 0071/2020 od 10.01.2020. god.

Polisa broj: 300068139 Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”

Datum izdavanja polise (garancije) 16.01.2020. god.

Iscrpljujuća osigurana suma iznosi 250.000 eura i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS.

Garancija putovanja važi do 01.10.2020. godine.

 

Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuju:

- troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu, u mesto polaska;

- potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja

  nije realizovao:

- potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima

  putovanja;

- potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom

  izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Garancijom putovanja radi naknade štete obezbeđuje se naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada:

- potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao;

- potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom

  izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.

Garancija putovanja aktivira se u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, pisanim putem ili telegramom. Potrebno je da putnik navede broj ugovora i mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih ih osiguravač može kontaktirati, kao i sve podatke i dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete.

 

Garancija putovanja za slučaj insolventnoosti organizatora putovanja i za slučaj nadoknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza putovanja koje su određene opštim uslovima putovanja aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, na telefon + 381 11 3228 686, 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul.Kondina br. 14 ili na email: garancijaputovanja@yuta.rs