Dokumenta

Informacije za putnike » Dokumenta

DOKUMENTA ZA PUTOVANJE

VAŽNO OBAVEŠTENJE

Najnovijom Direktivom EU o viznom režimu koja stupa na snagu od 05.04.2010.god. ukinuta je mogućnost izdavanja grupnih – kolektivnih viza za zemlje Šengena. To pravo je ukinuto i za putnike koji putuju u R. Grčku.

Takođe za putovanje u Grčku (kao i druge zemlje EU) neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA).

Za vlasnike biometrijskih pasoša koji su izdati na teritoriji Kosova a u kojima stoji da su izdati od npr. „MUP R Srbije – PU za Peć.“ vize nisu potrebne.

Putnici sa novim biometrijskim pasošima se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ) mogu detaljnije informisati na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs

Dozvoljeni period baravka bez vize za srpske državljane u zemljama Šengena je najviše 90 dana u periodu od 6 meseci. Šestomesečni period se računa od datuma prvog ulaska u neku od zemalja Šengena i prestaje nadan poslednjeg izlaska, odnosno protoka vremenskog perioda od šest meseci. Posle novog ulaska, nakon isteklog predhodnog šestomesečnog perioda ( računajući na način opisan u gornjem paragrafu), počinje teći novi šestomesečni period u kojem je dozvoljeno boraviti 90 dana u nekoj od zemalja Šengena.

Neophodni postupci u slučaju gubljenja isprava ili novca u zemljama EU i potpisnicama Šengenskog sporazuma

Bez validnog dokumenta nije moguće nastaviti putovanje niti se vratiti u R.Srbiju zbog čega je o krađi ili nestanku dokumenta (pasoša, lične karte i vozačke dozvole) neophodno obavestiti policiju zemlje u kojoj se naš državljanin nalazi i zatražiti izdavanje potvrde da je prijavljen gubitak odnosno krađa. U nekim od zemalja EU i potpisnica Šengenskog sporazuma policijski organi neće izdati takvu potvrdu ukoliko naši državljani ne znaju broj pasoša, lične karte ili vozačke dozvole pa je poželjno da kod sebe imaju fotokopiju dokumenta ili da bar znaju broj isprave čiju krađu prijavljuju. Prijava nestanka isprava se ne može obaviti u nekoj drugoj zemlji EU čiji organi, sa pravom, odbijaju da izdaju potvrdu o nestanku isprave. Lice koje prelazi unutrašnju granicu Šengenskog područja i ulazi na teritoriju bilo koje zemlje potpisnice bez putne isprave čini prekršaj za koji je zaprećena novčana kazna u iznosu od 200 do 1200 eura.

Po dobijanju potvrde iz policije o prijavi nestanka ili krađe putne isprave neophodno je da se naši državljani obrate najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R.Srbije u zemlji u kojoj su ostali bez dokumenata, u cilju izdavanja putnog lista, dokumenta sa kojim se mogu vratiti u R.Srbiju. Napominjemo da diplomatskokonzularna predstavništva R.Srbije u drugoj državi EU nisu nadležna za izdavanje putnog lista, a posebno je delikatan slučaj kada naši državljani nisu ni prijavili nestanak isprava. Sa putnim listom ne može putovati u druge zemlje, jer ovaj dokument važi isključivo za povratak u Srbiju. Važno je znati da bezvizni režim EU ne važi i za putne listove, za većinu zemalja EU, pa je potrebno, pre povratka u Srbiju, pribaviti vize zemalja kroz koje će se tranzitirati.

U slučajevima kada su naši državljani ostali bez novčanih sredstava ili kada ih nemaju dovoljno da plate novčane kazne za učinjeni prekršaj u zemljama EU, zbog čega su im, na osnovu zakona zemalja prijema, u cilju obezbeđenja privremeno, zadržane putne isprave, postoji mogućnost da rodbina ili prijatelji uplate novac na račun najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva R.Srbije, koje im potom može isplatiti novac na ruke ili da se obrate Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu, gde će dobiti precizne informacije kako da se, u svakom konkretnom slučaju, najbrže dostavi novac.

I N F O R M A C I J A o važenju vozačkih dozvola R. Srbije u susednim i zemljama EU

1. Belgija – Vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu može da se koristi u tranzitu kroz Belgiju i za vreme privremenog boravka u Belgiji (najviše tri meseca), uz međunarodnu vozačku dozvolu, ili bez nje. Preko tog roka, nosilac dozvole, ukoliko podnosi zahtev za boravak u Belgiji, u obavezi je da dozvolu zameni za belgijsku kod nadležnog opštinskog organa.

2. Austrija – Nosiocima vozačke dozvole Republke Srbije na novom obrascu više nije dodatno potrebna i međunarodna vozačka dozvola prilikom tranzita ili ulaska na teritoriju Republike Austrije, pošto one odgovaraju standardima EU.

3. Rumunija – Priznaje se vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu.

4. Poljska – Nova vozačka dozvola Republike Srbije može da se koristi u tranzitu ili u periodu od 6 meseci od dana dobijanja stalnog ili privremenog boravka, ali ne duže od roka važenja vozačke dozvole;

5. Švedska – Ukoliko vozačka dozvola nije izdata u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju, potpisanom u Ženevi 1949. i Beču 1968. ili nisu izdate na nemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, iste će važiti u Švedskoj samo ukoliko se priloži verifikovani prevod na jedan od gorespomenutih jezika ili na švedski, danski ili norveški i međunarodna vozačka dozvola.

6. Bugarska – Nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za vožnju kroz Republiku Bugarsku tokom privremenog boravka ili tranzita, ukoliko je država koja je izdala vozačku dozvolu potpisnica Konvencija o drumskom saobraćaju.

7. Danska – Nosioci vozačkih dozvola koje su izdate u državama koje nisu članice EU, mogu upravljati motornim vozilom tokom privremenog boravka u Danskoj pod uslovom da su podaci uneti u dozvolu latiničnim pismom. U protivnom, ukazuje se da dozvola mora biti prevedena na danski, engleski ili francuski jezik kod ovlašćenog prevodioca. Nosioci takvih vozačkih dozvola, obavezni su da poseduju važeću međunarodnu vozačku dozvolu da bi mogli da upravljaju vozilom tokom privremenog boravka u Kraljevini Danskoj.

8. Luksemburg - Vozačka dozvola Republike Srbije na novom obrascu može da se koristi i nije potrebno da međunarodna vozačka dozvola prati važeću vozačku dozvolu koju su izdale nadležne vlasti u Republici Srbiji za vreme privremenog boravka njenog nosioca u Luksemburgu.

9. Mađarska – Prema važećim zakonskim propisima na teritoriji R. Mađarske se može upotrebiti vozačka dozvola izdata od stranih organa ukoliko ta dozvola sadrži sledeće: podatke o nosiocu dozvole, njegovu fotografiju, datum izdavanja dozvole, broj, rok važenja pojedinih kategorija, natpis „permis de conduire“ naziv i znak države u kojoj je dozvola izdata.Vozačka dozvola izdata od stranih organa se smatra punovažnom pod sledećim uslovima:

a) da je država, koja je dozvolu izdala potpisnica Bečke konvencije o drumskom saobraćaju iz 1968. godine ili

b) da je dozvola izdata u nekoj od članica država EEZ

c) da je dozvola izdata u državi pošiljaoca za pripadnika oružanih snaga koji se nalazi ili tranzitira kroz zemlju i ako je uz to priložen

d) zvaničan prevod dozvole na mađarski jezik na osnovu kojeg se može ustanoviti pravo na upravljanje motornim vozilom.

Ukoliko strana vozačka dozvola ne zadovoljava gore navedene uslove, ista se može upotrebiti samo na relaciji od državne granice do mesta stanovanja i od mesta stanovanja do državne granice gde će napustiti zemlju. Onaj koji poseduje odgovarajuću stranu vozačku dozvolu, a nalazi se na dužem boravku u zemlji, dužan je da nakon godinu dana boravka dozvolu izdatu od stranog organa, bez polaganja vozačkog ispita zameni za mađarsku vozačku dozvolu.

10. Letonija - u Letoniji može upravljati motornim vozilom samo lice koje poseduje:

a) vozačku dozvolu koju je izdala neka od država članica EU ili država članica Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA);

b) vozačku dozvolu u kojoj su naznačene kategorije za koje dozvola važi, u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968;

v) vozačku dozvolu u kojoj nisu navedene kategorije vozača u skladu sa Konvencijom o drumskom saobraćaju iz 1968. Sa takvom vozačkom dozvolom vozač može da upravlja samo motornim vozilima koja odgovaraju B kategoriji, pod uslovom da u državi u kojoj je izdata, takva dozvola omogućava upravljanje automobilom. Ukoliko u vozačkoj dozvoli nije upisana latiničnim slovom kategorija za koju dozvola važi, vozač je obavezan da pokaže prevod dozvole na letonski jezik overen od strane javnog beležnika.

2) Vozač koji dođe u Letoniju iz inostranstva i boravi duže od godinu dana dužan je da zameni svoju vozačku dozvolu u skladu sa navedenim rpocedurama, osim ako se ne radi o vozačkoj dozvoli koju je izdala neka zemlja članica EU ili zemlja članica EFTA-e, ili o licima koja uživaju diplomatsko-konzularne imunitete i privilegije.

3) Vozila koja se privremeno uvoze u Letoniju iz inostranstva moraju biti registrovana u skladu sa uslovima navedenim u Odeljku 10, stav 1, ovog zakona.

4) Odredbe stavova 1. i 2. iz ovog odeljka neće se primenjivati na pripadnike stranih oružanih snaga koji se nalaze na dužnosti u Republici Letoniji u okviru međunarodne saradnje.

5) U slučajevima iz stava 1. ovog odeljka, lice koje je ispunilo starosnu granicu predviđenu za vozače i učesnike u drumskom saobraćaju u određenoj kategoriji navedenoj u Odeljku 24. ovog zakona, ima pravo da upravlja vozilom na teritoriji Letonije.

11. Grčka - ne priznaje naše nove vozačke dozvole;

12. Češka – priznaju se naše nove vozačke dozvole;

13. Finska - imaoci nove vozačke dozvole R.Srbije mogu upravljati motornim vozilom prilikom tranzita ili tokom privremenog boravka u Finskoj. U slučaju odobrenja stalnog boravka, naša nova vozačka dozvola važi u periodu od dve godine od datuma odobrenja stalnog boravka;

14. Estonija - priznaju se naše nove vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom prilikom tranzita ili privremenog boravka u Estoniji. U slučaju odobrenja stalnog boravka, dozvola važi godinu dana od datuma odobrenja stalnog boravka.

15. Velika Britanija – Građani Srbije tokom privremenog boravka u UK (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska u UK), odnosno tranzita, mogu sa validnom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati bilo kojim „malim“ motornim vozilom. Nije potrebno da poseduju i međunarodnu vozačku dozvolu. Ovo se odnosi na upravljanje vozilima (i motorciklima), u kategoriji navedenoj u dozvoli i to za vozila do 3,5 t. i sa maksimum do 8 sedišta. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u UK i ukoliko su ta vozila registrovana van UK. Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, može se aplicirati za vozačku dozvolu UK, ali je neophodno ponovno polaganje vozačkog ispita.

U slučaju upravljanja vozilom sa stranim tablicama, obavezna je zelena karta, jer se vožnja vozila bez osiguranja smatra ozbiljnim ugrožavanjem bezbednosti saobraćaja. Napominju da za njih irelevantno da li se radi o vozačkim dozvolama na starom obrascu ili novim biometrijskim vozačkim dozvolama. Naglasili da se navedeno odnosi na bilo koju vrstu validnih nacionalnih vozačkih dozvola, a kao najvažniji istakli kriterijum nacionalnog određenja (da li je vozačka dozvola izdata u državama EU, određenom krugu drugih zemalja: Gibraltar, Australija, Barbados, Kanada, Hong Kong i dr. ili u zemljama van EU).

16. Irska - Građani Srbije tokom privremenog boravka u Irskoj (maksimum do 12 meseci od trenutka ulaska), odnosno tranzita, mogu sa validnom nacionalnom vozačkom dozvolom upravljati bilo kojim „malim“ motornim vozilom. Nije potrebno da poseduju i međunarodnu vozačku dozvolu. Ovo se odnosi na upravljanje vozilima (i motorciklima), u kategoriji navedenoj u dozvoli i to za vozila do 3,5 t. i sa maksimum do 8 sedišta. Sa nacionalnom vozačkom dozvolom tokom privremenog boravka mogu upravljati i vozilima veće kategorije (kamioni, autobusi) koja je navedena u vozačkoj dozvoli, ukoliko su tim vozilima ušli u Irsku i ukoliko su ta vozila registrovana van Irske.Ukoliko je u pitanju boravak duži od 12 meseci, može se aplicirati za vozačku dozvolu Irske, ali je neophodno ponovno polaganje vozačkog ispita. U slučaju upravljanja vozilom sa stranim tablicama, obavezna je zelena karta, jer se vožnja vozila bez osiguranja smatra ozbiljnim ugrožavanjem bezbednosti saobraćaja. Napominju da za njih irelevantno da li se radi o vozačkim dozvolama na starom obrascu ili novim biometrijskim vozačkim dozvolama. Naglasili da se navedeno odnosi na bilo koju vrstu validnih nacionalnih vozačkih dozvola, a kao najvažniji istakli kriterijum nacionalnog određenja (da li je vozačka dozvola izdata u državama EU, određenom krugu drugih zemalja: Gibraltar, Australija, Barbados, Kanada, Hong Kong i dr. ili u zemljama van EU).

17. Slovačka - priznaju se naše nove vozačke dozvole i nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom tokom privremenog boravka ili tranzita preko teritorije Slovačke;

18. Holandija - neophodno je posedovanje međunarodne vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom na teritoriji.

19. Nemačka - priznaje se naša nova vozačka dozvola za vreme privremenog boravka odnosno tranzita, ali je neophodno posedovati i njen zvanični prevod sačinjen kod ovlašćenog organa R.Srbije ili AMSS;

20. Portugalija - ne priznaje se novi obrazac vozačke dozvole R. Srbije, jer naša zemlja nije članica EU, ali nosioci srpskih vozačkih dozvola mogu upravljati vozilima u Portugalu u periodu od 185 dana, počevši od datuma regulisanja boravka na portugalskoj teritoriji. Ukoliko u Portugalu borave duže od ovog perioda, moraju izvršiti zamenu srpske vozačke dozvole za portugalsku, što predstavlja zakonsku obavezu, koja ne implicira polaganje bilo kakvog dodatnog vozačkog ispita. U tranzitu može se koristiti naša dozvola za upravljanje motornim vozilom za kategoriju za koju je izdata;

21. Monako - državljanima Republike Srbije za upravljanje motornim vozilima, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;

22. Litvanija - državljani R.Srbije koji poseduju nove vozačke dozvole mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji Litvanije do 185 dana u toku godine;

23. Crna Gora – stranac ( i državljanin R.Srbije) koji privremeno boravi u Crnoj Gori, na osnovu važeće strane vozačke dozvole, koju je izdao nadležni organ strane države, može upravljati motornim vozilom na teritoriji Crne Gore za vreme boravka u njoj;

24. Francuska - državljanima Republike Srbije, pored nacionalne, potrebna je i važeća međunarodna vozačka dozvola;

25. Makedonija - Stranac koji privremeno boravi u Republici Makedoniji može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Republike Makedonije za vreme privremenog boravka na osnovu strane vozačke dozvole pod uslovom reciprociteta. Republika Srbija nema potpisan sporazum sa Republikom Makedonijom kojim bi se međusobno ( recipročno) priznavale vozačke dozvole;

26. Švajcarska Konfederacija - preporuka je da vozači koji putuju iz R.Srbije u Švajcarsku pribave i međunarodnu vozačku dozvolu;

27. Italija - Novi obrazac ,,biometrijske” vozačke dozvole Republike Srbije nije u skladu sa faksimilom dozvole, priloženim uz Ženevsku konvenciju (1004) niti sa onim priloženim uz Bečku konvenciju (1968), kojima je Italija pristupila. Stoga, vozači koji poseduju srpsku vozačku dozvolu ( novu), mogu u Italiji da upravljaju motornim vozilom samo ako poseduje i međunarodnu vozačku dozvolu ili, pak, zvanični prevod (nacionalne)vozačke dozvole;

28. Španija - Postoji sporazum o zameni vozačkih dozvola. U toku je postupak izmene sporazuma zbog usklađivanja podataka iz našeg novog obrasca vozačke dozvole sa španskim;

29. Slovenija - državljani R.Srbije koji poseduju vozačku dozvolu na novom obrascu, mogu upotrebljavati tu dozvolu na teritoriji Republike Slovenije za vožnju vozila u kategorijama za koje imaju važeću vozačku dozvolu. Imaoci vozačkihdozvola izdatih u R.Srbiji mogu, u skladu sa zakonom, da u administrativnim jedinicama u Sloveniji zamene tu vozačku dozvolu za vozačku dozvolu Republike Slovenije;

30. Malta - za državljane R.Srbije nije potrebna međunarodna vozačka dozvola. Naša nova vozačka dozvola može se koristiti najduže u trajanju od jedne godine, nakon čega je obavezna zamena za maltešku vozačku dozvolu;

31. Bosna i Hercegovina - državljani Republike Srbije mogu upravljati motornim vozilom na teritoriji BiH na osnovu važeće nove vozačke dozvole R.Srbije za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, izuzev za vozila za koja važi kategorija B1. Ovo sve pod uslovom da državljani BiH mogu upravljati motornim vozilom za vreme privremenog boravka ili tranzita kroz R.Srbiju sa važećom vozačkom dozvolom. BiH ( princip reciprociteta- stav o tome trebalo bi da zauzme MUP RS). U navedenom kontekstu, uslov za upravljanje motornim vozilom na teritoriji BiH na osnovu važeće nove vozačke dozvole R.Srbije za vreme privremenog boravka ili u tranzitu, je posedovanje međunarodne vozačke dozvole;

32. Kipar - S obzirom na postojanje bilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola između R.Srbije i R.Kipar, imaoci važećih srpskih vozačkih dozvola imaju pravo na njihovu upotrebu šest meseci od ulaska u R.Kipar;

33. Republika Hrvatska - za državljane R.Srbije, koji poseduju važeću novu vozačku dozvolu, nije potrebna međunarodna vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije koja je navedena u dozvoli.

Podaci na web stranici su informativnog karaktera. Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su vam u našoj agenciji.